Logo Wrocławskie Środowisko Akademickie - Twórcy i ich Uczniowie 14-15 listopada 2003
Założenia programowe | Twórcy i Uczniowie | Kalendarium | Aktualności
Uczelnie Wrocławia | Wystawa | Dokumenty | Galeria | Kontakt

Twórcy i uczniowie

Niezbędnym elementem, a nawet warunkiem sine qua non środowiska akademickiego, są szkoły naukowe. Szkoła naukowa to określony kierunek w nauce, którego przedstawicieli łączą pewne wspólne podstawowe poglądy i metody w pracy twórczej i nauczaniu. Tak więc szkoła naukowa powinna dotyczyć określonej dziedziny, dyscypliny lub specjalności naukowej i ewentualnie środowiska naukowego oraz charakteryzować się znamiennymi dla niej poglądami i metodami w badaniach, w kształceniu kadr - powinna istnieć możliwość określenia cech dla niej znamiennych. Ponadto musi się legitymować dorobkiem naukowym oraz nauczaniem znanym i uznanym w kraju i poza krajem.

Szkoły naukowe - to mistrzowie i uczniowie. Uczniowie stają się mistrzami następnego pokolenia szkoły naukowej z ewentualnymi oryginalnymi cechami własnymi tej szkoły. Uczniami są z reguły (ale nie tylko) doktorzy wypromowani przez mistrza. W tym kontekście należy rozróżnić mistrzów (kontynuatorów szkoły) od twórców nowej szkoły naukowej. Wobec powojennego, lawinowego rozwoju nauk podstawowych i stosowanych, w sytuacji kreowania nowych dyscyplin i specjalności naukowych, można by uznać zaistnienie danej szkoły wówczas, gdy obejmuje trzy generacje (pokolenia) uczonych, do - co najmniej - "naukowych wnucząt". Przy określaniu dziedziny i dyscypliny naukowej proponuje się wykorzystanie podziału stosowanego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, a określenie specjalności czy specjalizacji można dodać według nazewnictwa przyjętego zwyczajowo i stosowanego w danej uczelni lub jednostce naukowej.

Istnienie szkoły lub szkół naukowych jest warunkiem koniecznym, ale może być niewystarczającym do stworzenia środowiska akademickiego. Środowisko akademickie powstaje z reguły przez działalność tak kreatorów (twórców, mistrzów) szkół naukowych, jak i organizatorów funkcjonowania danego środowiska (uczelni, zespołu uczelni) oraz wskutek rozwoju w realnych warunkach społecznych i ekonomicznych. Oba rodzaje działalności zapewniają harmonijny rozwój środowiska i swobodne jego włączanie się w krajową i międzynarodową wymianę osiągnięć akademickich oraz - na tym tle - weryfikację własnej pozycji.

Przez organizatorów - współtwórców środowiska akademickiego - należy rozumieć wybitne osobistości wpływające swoją działalnością organizacyjną w sposób wyraĽnie znaczący na rozwój naukowy i edukacyjny środowiska. Trzeba mieć na uwadze fakt, że rzadko się zdarza by twórca (mistrz) szkoły naukowej był jednocześnie dobrym organizatorem. Z tego względu należy eksponować w stworzeniu Wrocławskiego Środowiska Akademickiego zarówno zasługi wybitnych twórców (mistrzów) szkół naukowych jak i wybitnych organizatorów tego środowiska.
Uniwersytet Wrocławski Politechnika Wrocławska Akademia Ekonomiczna Akademia Medyczna Akademia Rolnicza Akademia Wychowania Fizycznego Akademia Sztuk Pięknych Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Akademia Muzyczna Papieski Wydział Teologiczny Wyższa Szkoła Oficerska Uniwersytet Opolski Politechnika Opolska